วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รายงานผลการศึกษาผู้เรียนเป็นรายกรณี ( Case study )โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาสำหรับนักเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2

บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาสำหรับนักเรียนทีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยองเขต 2 ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษารายกรณี เด็กชายชานน มนตรีวงษ์ ที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ในการศึกษา คือ การสังเกต การสัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน อัตชีวประวัติ บันทึกประจำวัน สังคมมิติ แบบสอบถาม แบบทดสอบ และระเบียนสะสม ภายหลังการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาได้สังเคราะห์ วิเคราะห์ แปลความหมาย และสรุปผลการศึกษารายกรณี ผลการศึกษาค้นคว้าสรุปได้ ดังนี้ 1.จากการศึกษารายกรณีผู้รับการศึกษา เด็กชายชานน มนตรีวงษ์ พบว่า เนื่องมาจากลักษณะส่วนตัวของนักเรียน คือ เด็กชายชานนมีความบกพร่องด้านการอ่านคำในมาตราแม่ ก กา ที่ประสมด้วยสระ อะ อา อิ อี อุ และ อู ไม่สามารถอ่าน ส่งผลให้มีความบกพร่องด้านการอ่านและเรียนช้า 2.ภายหลังจากการศึกษารายกรณี และให้การช่วยเหลือโดยการนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษามาช่วยในการพัฒนาการอ่านคำในมาตรา แม่ ก กา ที่ ประสมด้วย สระ อะ อา อิ อี อุ และ อู ผู้ศึกษาได้ติดตามผลเป็นระยะ ๆ จากการสังเกตและการสัมภาษณ์เด็กชายชานน มนตรีวง์ สรุปได้ว่าเด็กชายชานน มนตรีวงษ์ มีการพัฒนาทักษะการอ่านดี