วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประวัติ

ประวัติ นางสาววิลาวรรณ ชัยมา
ศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
คณะศึกษาศาสตร์
คติ การทำดีไม่มีใคร ที่ตัวเราเห็น ไม่เคารพตัวเองก่อนแล้วใครจะเคารพ
ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่จนกว่าลูกแกะจะกลายเป็นราชสี


ความรู้สึก
ขอบคุณวิชาพัฒนาหลักสูตรที่ทำให้ได้ใช้ความสามารถในการนำเสนอผลงานของนิสิต

English Camp

จัดทำโดย นางสาววิลาวรรณ ชัยมา
English Camp
รูปแบบการทำค่ายภาษาอังกฤษ ของชมรมครูภาษาอังกฤษ สาขาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในการทำค่ายภาษาอังกฤษของสาขา เป็นการนำเอาแผนการสอนมาใช้ เราอาจใช้แผน B-slim, PPP และ CBI ที่เรียนมาจากวิชาพัฒนาหลักสูตร โดยมี รศ.ดร ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ เป็นที่ปรึกษาและ ให้คำแนะนำ ในการจัดรูปแบบค่าย โดยมีนิสิตสาขาภาษาอังกฤษทุกคนเป็นคนจัดกิจกรรมและออกแบบรูปแบบค่าย

1.ในการทำค่ายต้องมีการกำหนด Topic เราจะทำว่าเราจะทำเรื่องอะไร โดยใช้หลักสูตรเป็นตัวกำหนดรูปแบบในการเลือกหัวข้อที่จะไปสอน
2. เลือกแผนการสอน ที่จะใช้สอนเป็นการป้อนข้อมูลในกิจกรรมการสอน เช่น B-slim, PPP และ CBI
3.ออกแบบกิจกรรที่จะใช้ในค่ายให้ตรงกำ Topic ทุกกิจกรรมนำเนื้อหาที่สอนมาออกแบบเป็นกิจกรรมให้ได้เคลื่อนไหวมีรูปแบบด้วยกัน กิจกรรมเป็นการทำกิจกรรมการสอนป้อนข้อมูล และ ให้เข้าเดินเข้าฐานแต่ละฐานโดยฐานแต่ละฐานจะนำความรู้จากการเรียนมาใช่หรือเกี่ยวข้องกับ Topic มีรูปแบบดั้งนี้

รูปแบบกิจกรรม 2 วัน 1คืน
กำหนดการ
“English Camp on tour special time”
………………………………………………………...
วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2554
08.00-09.50 ลงทะเบียน / พิธีเปิด
ละลายพฤติกรรม
- แจกป้ายชื่อ, แนะนำพี่
- ชี้แจงถึงกฏการอยู่ค่ายภาษาอังกฤษ
- สันทนาการครั้งที่ 1
09.50-10.00 แบ่งกลุ่มน้อง เข้าฐาน
10.00-12.00 Activity free time
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 - สันทนาการครั้งที่ 2
ชี้แจงกิจกรรม “walk rally”
13.30-14.00 station 1 Game
14.00-14.30 station 2 Dance
14.30-15.00 station 3 Song
15.00-15.30 station 4 Story telling
15.30-16.00 station 5 Role plays
16.00-16.30 station 6 Adventure
16.30-19.00 ชี้แจงถึงกิจกรรม “Night party”ในช่วงกลางคืน / ทำ
กิจวัตรประจำวันรับประทานอาหารเย็น
19.00-19.10 สันทนาการครั้งที่ 3
19.10-22.00 การแสดง


รูปแบบกิจกรรม 3 วัน 2คืน

กำหนดการ
“English Camp on tour special time”
………………………………………………………...
วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2550
08.00-09.50 ลงทะเบียน / พิธีเปิด
ละลายพฤติกรรม
- แจกป้ายชื่อ, แนะนำพี่
- ชี้แจงถึงกฏการอยู่ค่ายภาษาอังกฤษ
- สันทนาการครั้งที่ 1
09.50-10.00 แบ่งกลุ่มน้อง เข้าฐาน
10.00-11.00 Music
11.00-12.00 Hobbies
12.00-12.50 พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.50-13.20 - สันทนาการครั้งที่ 2
13.20-14.30 sports
14.30-15.40 TV program
16.00-16.30 ชี้แจงถึงกิจกรรม “Night party”ในช่วงกลางคืน / ทำ

วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

กิจวัตรประจำวัน
18.00-18.50 รับประทานอาหารเย็น
19.00-19.30 สันทนาการครั้งที่ 2
19.30-20.00 การแสดง group 1
20.00-20.30 การแสดง group 2
20.30-21.00 การแสดง group 3
21.00-21.30 การแสดง group 4
21.30-22.00 “Special show”

วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
06.00-08.00 ทำกิจวัตรประจำวัน
08.00-08.50 รับประทานอาหารเช้า
08.50-09.00 เข้าหอประชุม
09.00.-09.30 สันทนาการครั้งที่ 3
09.30-10.00 ชี้แจงกิจกรรม “walk rally”
10.00-11.00 station 1 Game
11.00-12.00 station 2 Dance
12.00-12.50 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 station 3 Song
14.00-15.00 station 4 story telling
15.00-16.00 พิธีปิด
16.00-16.30 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

………………………………

วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554
06.00-07.00 ทำกิจวัตรประจำวัน
07.00-08.00 รับประทานอาหารเช้า
08.00-08.30 เข้าหอประชุม
08.30.-09.00 สันทนาการครั้งที่ 3
09.00-11.00 ชี้แจงกิจกรรม “กีฬาฮาเฮ” (เป็นเกม กีฬาที่มีการนำทักษะทางภาษาอังกฤษมาร่วม
ด้วย)
11.00-12.00 พิธีปิด

กิจกรรมแต่ละฐานจะมีความแตกต่าง จะจัดตามความเหมาะสมของ Topic และตามช่วงชั้นความสามารถ นี้เป็นเพียงบางส่วนในการการจักกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมควรมีการศึกษารายละเอียดให้เข้าใจ และวิทยากรควรเป็นวิทยากรที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยตรง นั้นการทำค่ายภาษาอังกฤษเรามุ่งหวังเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อและความรู้ทาง ภาษาอังกฤษให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม


.....................................................

เนื้อหา

Cooperative Learning.doc
การสอนตามแนวธรรมชาติ.docx

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการใช้ flash 8.
จัดทำโดย นางสาววิลาวรรณ ชัยมา
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการใช้ Flash 8
1.ในการตั้งชื่อไฟล์ให้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
2.โปรแกรมจะไม่ย้อมรับกับ window 7 ทำให้ตัวหนังสือห่าง วิธีแก้ไข้ ท่านสามารถใช้งานได้ใน window 7 แต่ต้อง public ใน window XP
3. ในการทำปุ่มห้ามทำปุ่มใน layer เดียวกันทำคนละ layer เพราะมีปัญหาต่อการแก้ไขและกด link
4.ในการใช้โปรแกรมถ้าไม่ต้องการ scene ไม่จำเป็นต้องลบเราสามารถ link ข้ามได้ และเมื่อลบจะเกิดปัญหาอาจทำให้ scene เคลื่อนได้ทำให้เวลา test movie อาจ link ไม่ตรงหน้า แก้ไขโดย ออกจากโปรแกรมเพื่อทำให้โปรแกรมนิ่ง
5. Link ไม่ตรงหน้า แก้ไขโดย กดออกโปรแกรมเพื่อทำให้โปรแกรมนิ่ง ถ้ายังเจอปัญหาให้แก้ไขที่ปุ่ม โดยการ ทำปุ่มใหม่ ใน layer ใหม่
6.เจอปัญหาวีดีโอไม่เล่น ต้องแปลงไฟใหม่ให้เป็น FLV อาจแปลงไฟล์สองครั้ง หรือถ้ายังเล่นไม่ได้ให้เช็ค ดูว่าไฟล์งานต่างๆ มีชื่อภาษาไทยหรือไม่ ถ้ามีให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
หมายเหตุ : เจอปัญหาปรึกษาได้โดยการตั้งคำถามผ่านกระทู้นะจ๊ะ

Certificate