วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

English Camp

จัดทำโดย นางสาววิลาวรรณ ชัยมา
English Camp
รูปแบบการทำค่ายภาษาอังกฤษ ของชมรมครูภาษาอังกฤษ สาขาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในการทำค่ายภาษาอังกฤษของสาขา เป็นการนำเอาแผนการสอนมาใช้ เราอาจใช้แผน B-slim, PPP และ CBI ที่เรียนมาจากวิชาพัฒนาหลักสูตร โดยมี รศ.ดร ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ เป็นที่ปรึกษาและ ให้คำแนะนำ ในการจัดรูปแบบค่าย โดยมีนิสิตสาขาภาษาอังกฤษทุกคนเป็นคนจัดกิจกรรมและออกแบบรูปแบบค่าย

1.ในการทำค่ายต้องมีการกำหนด Topic เราจะทำว่าเราจะทำเรื่องอะไร โดยใช้หลักสูตรเป็นตัวกำหนดรูปแบบในการเลือกหัวข้อที่จะไปสอน
2. เลือกแผนการสอน ที่จะใช้สอนเป็นการป้อนข้อมูลในกิจกรรมการสอน เช่น B-slim, PPP และ CBI
3.ออกแบบกิจกรรที่จะใช้ในค่ายให้ตรงกำ Topic ทุกกิจกรรมนำเนื้อหาที่สอนมาออกแบบเป็นกิจกรรมให้ได้เคลื่อนไหวมีรูปแบบด้วยกัน กิจกรรมเป็นการทำกิจกรรมการสอนป้อนข้อมูล และ ให้เข้าเดินเข้าฐานแต่ละฐานโดยฐานแต่ละฐานจะนำความรู้จากการเรียนมาใช่หรือเกี่ยวข้องกับ Topic มีรูปแบบดั้งนี้

รูปแบบกิจกรรม 2 วัน 1คืน
กำหนดการ
“English Camp on tour special time”
………………………………………………………...
วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2554
08.00-09.50 ลงทะเบียน / พิธีเปิด
ละลายพฤติกรรม
- แจกป้ายชื่อ, แนะนำพี่
- ชี้แจงถึงกฏการอยู่ค่ายภาษาอังกฤษ
- สันทนาการครั้งที่ 1
09.50-10.00 แบ่งกลุ่มน้อง เข้าฐาน
10.00-12.00 Activity free time
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 - สันทนาการครั้งที่ 2
ชี้แจงกิจกรรม “walk rally”
13.30-14.00 station 1 Game
14.00-14.30 station 2 Dance
14.30-15.00 station 3 Song
15.00-15.30 station 4 Story telling
15.30-16.00 station 5 Role plays
16.00-16.30 station 6 Adventure
16.30-19.00 ชี้แจงถึงกิจกรรม “Night party”ในช่วงกลางคืน / ทำ
กิจวัตรประจำวันรับประทานอาหารเย็น
19.00-19.10 สันทนาการครั้งที่ 3
19.10-22.00 การแสดง


รูปแบบกิจกรรม 3 วัน 2คืน

กำหนดการ
“English Camp on tour special time”
………………………………………………………...
วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2550
08.00-09.50 ลงทะเบียน / พิธีเปิด
ละลายพฤติกรรม
- แจกป้ายชื่อ, แนะนำพี่
- ชี้แจงถึงกฏการอยู่ค่ายภาษาอังกฤษ
- สันทนาการครั้งที่ 1
09.50-10.00 แบ่งกลุ่มน้อง เข้าฐาน
10.00-11.00 Music
11.00-12.00 Hobbies
12.00-12.50 พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.50-13.20 - สันทนาการครั้งที่ 2
13.20-14.30 sports
14.30-15.40 TV program
16.00-16.30 ชี้แจงถึงกิจกรรม “Night party”ในช่วงกลางคืน / ทำ

วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

กิจวัตรประจำวัน
18.00-18.50 รับประทานอาหารเย็น
19.00-19.30 สันทนาการครั้งที่ 2
19.30-20.00 การแสดง group 1
20.00-20.30 การแสดง group 2
20.30-21.00 การแสดง group 3
21.00-21.30 การแสดง group 4
21.30-22.00 “Special show”

วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
06.00-08.00 ทำกิจวัตรประจำวัน
08.00-08.50 รับประทานอาหารเช้า
08.50-09.00 เข้าหอประชุม
09.00.-09.30 สันทนาการครั้งที่ 3
09.30-10.00 ชี้แจงกิจกรรม “walk rally”
10.00-11.00 station 1 Game
11.00-12.00 station 2 Dance
12.00-12.50 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 station 3 Song
14.00-15.00 station 4 story telling
15.00-16.00 พิธีปิด
16.00-16.30 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

………………………………

วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554
06.00-07.00 ทำกิจวัตรประจำวัน
07.00-08.00 รับประทานอาหารเช้า
08.00-08.30 เข้าหอประชุม
08.30.-09.00 สันทนาการครั้งที่ 3
09.00-11.00 ชี้แจงกิจกรรม “กีฬาฮาเฮ” (เป็นเกม กีฬาที่มีการนำทักษะทางภาษาอังกฤษมาร่วม
ด้วย)
11.00-12.00 พิธีปิด

กิจกรรมแต่ละฐานจะมีความแตกต่าง จะจัดตามความเหมาะสมของ Topic และตามช่วงชั้นความสามารถ นี้เป็นเพียงบางส่วนในการการจักกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมควรมีการศึกษารายละเอียดให้เข้าใจ และวิทยากรควรเป็นวิทยากรที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยตรง นั้นการทำค่ายภาษาอังกฤษเรามุ่งหวังเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อและความรู้ทาง ภาษาอังกฤษให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม


.....................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น